Politika používania súborov cookies

Prevádzkovateľ web stránky

Prevádzkovateľom tejto časti webovej stránky a osobných údajov dotknutých osôb je spoločnosť VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s., so sídlom J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 757 442, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa, Vložka č.: 1973/B, email: osobneudaje@volkswagen.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“ alebo „VW SK“), ktorý týmto poskytuje informácie v zmysle zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES („Nariadenie“) a s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon“). 

Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa pri prehliadaní webovej stránky alebo pri Vašej aktivite na nej môžu ukladať vo Vašom počítači, tablete alebo smartfóne.

Jednotlivé druhy cookies sú zodpovedné za správne fungovanie webovej stránky a podľa druhu spracúvaných informácií dokážu o návštevníkoch zbierať rôzne informácie, ako napríklad preferovaná veľkosť písma, predvolený jazyk, vyplnené prihlasovacie údaje alebo zobrazené reklamy.

Z pohľadu ochrany osobných údajov je dôležité posúdiť, aké údaje sú v konkrétnom súbore cookie obsiahnuté. V prípade, ak je súčasťou údajov zapísaných v súbore cookie akýkoľvek identifikátor, ktorý je samostatne alebo v spojení s inými údajmi spôsobilý priamo alebo nepriamo identifikovať fyzickú osobu – používateľa webového prehliadača, bude nutné takéto cookie považovať za osobný údaj v zmysle článku 4 ods. 1 Nariadenia.

Na našej webovej stránke využívame nasledujúce druhy cookies:

(i)      nevyhnutné (technické) cookies a

(ii)     analytické cookies.

Nevyhnutné (technické) cookies

Spracúvanie údajov na základe nevyhnutných (technických) cookies je v súlade s § 109 ods. 8 Zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách. Tieto súbory cookies používame na účely zabezpečenia funkčnosti našej webovej stránky, preto sa na takéto používanie súborov cookies Váš súhlas nevyžaduje. 

Údaje získané prostredníctvom týchto cookies nebudú zdieľané s tretími stranami ani prenášané do tretích krajín alebo medzinárodných organizácii. 

Analytické cookies

Tieto cookies slúžia na analýzu možností zlepšenia fungovania stránky ako aj prispôsobenia jej obsahu čo najväčšiemu počtu užívateľov. Vyhodnocujú, ako pracujete s našou webovou stránkou. Tieto cookies používame na základe Vášho súhlasu. 

Tieto cookies je teda možné prijať, alebo odmietnuť, v rámci pop-up okna, ktoré sa zobrazí keď navštívite našu webovú stránku. V prípade, že v tomto pop-up okne zakliknete možnosť Prijať len nevyhnutné, vyslovili ste nesúhlas s použitím analytických cookies, ktorý plne rešpektujeme. 

V prípade, že v pop-up okne zakliknete možnosť Prijať všetky budú okrem nevyhnutných cookies použité aj tie analytické. Údaje získané prostredníctvom analytických cookies budú zdieľané s Adobe Analytics, so sídlom Adobe Analytics, Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Írsko. 

Adobe Analytics

Naša webová stránka používa službu Adobe Analytics, webovú analýzu poskytovanú spoločnosťou Adobe Systems Software Ireland Limited („Adobe“) na ukladanie tzv. „analytických súborov cookies“ do Vášho zariadenia. Znamená to, že informácie o používateľoch a využívaní našich webových stránok sú prenesené na spoločnosť Adobe a spracované v našom mene za účelom zostavovania prehľadov o činnosti na webových stránkach, meraní návštev webových stránok a návštevníkov a poskytovania podobných služieb pre nás. To zahŕňa prenos vašej IP adresy, ale nebude zlúčený s inými údajmi spoločnosti Adobe. Okrem toho je pseudonymizovaný pred geolokalizáciou a pred skladovaním je nahradený generickou IP adresou. Spracovanie vašich údajov na tieto účely môžete odmietnuť pomocou nasledujúceho odkazu (časť "Use of Adobe Marketing Cloud by our business customers"): https://www.adobe.com/sk/privacy/opt-out.html#customeruse .

Údaje získané prostredníctvom týchto cookies nebudú prenášané do tretích krajín alebo medzinárodných organizácii. 

Účel a právny základ spracúvania cookies 

Nevyhnutné (technické) cookies

Nevyhnutné (technické) cookies sú spracúvané na účely zabezpečenia optimálneho spôsobu zobrazenia webovej stránky Prevádzkovateľa a umožnenia návštevníkom webovej stránky pohybovať sa na webovej stránke Prevádzkovateľa a využívať jej základné funkcie. 

Tieto cookies sú spracúvané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa na zabezpečení funkčnosti webovej stránky Prevádzkovateľa v súlade s preferenciami jej návštevníkov. 

Analytické cookies

Analytické cookies sú spracúvané na účely zabezpečenia analýz a merania používania webovej stránky ich návštevníkmi. 

Analytické cookies sú spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby (návštevníka webovej stránky).

Informácie o cookies, ktoré využívame

Názov cookie

Účel použitia cookie

 

Typ cookie

Lehota uloženia v koncovom zariadení

login-token

 

Tento súbor cookie ukladá overovacie informácie prihláseného používateľa.

Nevyhnutné (technické)

Po dobu trvania relácie

system-notification-path

 

Tento súbor cookie ukladá, či používateľ videl upozornenie na pravidlá používania súborov cookie.

Nevyhnutné (technické)

1 rok

saml_request_path

 

Tento súbor cookie uloží požadovanú cestu k obsahu.

Nevyhnutné (technické)

Po dobu trvania relácie

AMCVS_1D59171B520E91320A490D44%40AdobeOrg

 

Tento súbor cookie slúži ako príznak označujúci, že relácia bola inicializovaná.

Analytické 

Po dobu trvania relácie

AMCV_1D59171B520E91320A490D44%40AdobeOrg

 

Tento súbor cookie sa používa na identifikáciu jedinečného návštevníka

Analytické

2 roky

s_ecid

 

Účelom tohto súboru cookie je umožniť trvalé sledovanie ID a používa sa ako referenčné ID pre súbor cookie AMCV.

Analytické

2 roky

s_cc

 

Tento súbor cookie je nastavený a čítaný, aby sa zistilo, či sú povolené súbory cookie.

Analytické

Po dobu trvania relácie

 

s_sq

 

Aby sa minimalizovali informácie o návštevnosti prehliadača, zhromažďujú sa a prenášajú sa na ďalšiu stránku.

Analytické

Po dobu trvania relácie

 

s_vi

 

Tento súbor cookie sa používa na identifikáciu jedinečného návštevníka

Analytické

2 roky

sc_appvn

 

Tento súbor cookie sa používa na určenie, ktoré webové aplikácie Volkswagen sú pre návštevníka relevantné.

Analytické

2 roky

sc_prop32

 

Tento súbor cookie sa používa na určenie, z ktorej webovej aplikácie Volkswagen návštevník prichádza.

Analytické

Po dobu trvania relácie

 

adbPrevPage

 

Tento súbor cookie sa používa na určenie, z ktorej webovej aplikácie Volkswagen návštevník prichádza.

Analytické

Po dobu trvania relácie

 

s_vnum

 

Tento súbor cookie sa používa na určenie toho, ako často návštevník navštívi webové stránky Volkswagen.

Analytické

Vyprší na konci príslušného mesiaca

 

s_invisit

 

Tento súbor cookie sa používa na určenie toho, ako často návštevník navštívi webové stránky Volkswagen.

Analytické

Po dobu trvania relácie

 

sc_v0

 

Tento súbor cookie sa používa na určenie toho, ako často návštevník navštívi webové stránky Volkswagen.

Analytické

Po dobu trvania relácie

sc_pCmp

 

Tento súbor cookie sa používa na určenie toho, ako často návštevník navštívi webové stránky Volkswagen.

Analytické

30 dní

sc_v44

 

Časť webových stránok Volkswagen inzeruje iné diely. Na vyjadrenie používania týchto interných kampaní sa ukladá interný názov tejto kampane.

Analytické

Po dobu trvania relácie

 

sc_v49

 

Na uľahčenie prístupu na špeciálne webové stránky niekedy Volkswagen používa skratky (vaity domény), aby návštevníka priviedol na špeciálnu stránku.

Analytické

Po dobu trvania relácie

 

s_ppv

 

Ak chcete vedieť, koľko z predchádzajúcej webovej stránky si návštevník prezeral.

Analytické

Po dobu trvania relácie

 

demdex 

 

Na pridelenie jedinečného ID návštevníkovi stránky.

Analytické

180 dní

dpm

 

Toto je kópia súboru cookie demdex.

Analytické

180 dní

dextp 

 

Na zaznamenanie času poslednej synchronizácie údajov so serverom Adobe.

Analytické

180 dní

dst 

 

Spoločnosť Adobe nastaví tento súbor cookie, keď dôjde k chybe pri odosielaní údajov na server Adobe.

Analytické

180 dní

_dp 

 

Tento súbor cookie je nastavený a čítaný, aby sa zistilo, či sú povolené súbory cookie.

Analytické

Tento súbor cookie je dočasný súbor cookie a bude vymazaný ihneď po jeho prečítaní.

 

mbox 

 

Tento súbor cookie ukladá základné informácie pre nástroj na prispôsobenie Adobe.

Analytické

2 týždne

Ako môžete spravovať súbory cookies?

Jednotlivé cookies zasielané serverom webových stránok je možné prijať alebo odmietnuť (analytické cookies). Cookies je však možné spravovať a zablokovať aj prostredníctvom nastavení prehliadača, ktorý využívate. 

Odstránenie súborov cookies zo zariadenia

Vymazaním histórie prehliadania vo svojom prehliadači môžete odstrániť všetky súbory cookies, ktoré sa nachádzajú na Vašom zariadení, teda odstránite všetky súbory cookies zo všetkých navštívených webových sídel. Treba však vziať do úvahy, že takýmto odstránením môže dôjsť k vymazaniu uložených informácií. 

Blokovanie súborov cookies

Väčšina prehliadačov umožňuje v nastaveniach blokáciu všetkých súborov cookies do zariadenia. Je však možné, že sa uvedeným nastavením znefunkčnia určité služby na konkrétnych webových sídlach. 

Správa súborov cookies špecifických pre dané webové sídlo 

V rámci nastavení prehliadača je v tomto prípade potrebné zistiť, aké sú nastavenia ochrany osobných údajov a súborov cookies. Väčšinou je možné konkrétne cookies vymazať aj jednotlivo. 

Prenos osobných údajov do tretích krajín

V rámci spracúvania osobných údajov nedochádza obvykle k ich prenosu do tretích krajín mimo územie Európskej únie, ani do medzinárodných organizácií. Ak by v odôvodnených prípadoch vznikla potreba preniesť osobné údaje do tretích krajín mimo územie Európskej únie, VW SK uskutoční prenos osobných údajov len so súhlasom dotknutej osoby alebo za podmienok, za ktorých uvedený prenos inak umožňuje Nariadenie alebo Zákon.

Práva dotknutej osoby súvisiace so spracúvaním osobných údajov

Právo na prístup k údajom 

Dotknutá osoba má právo získať od VW SK potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a dodatočné informácie vyplývajúce z čl. 15 Nariadenia, resp. § 21 Zákona. 

Právo na opravu údajov 

Dotknutá osoba má právo požadovať, aby VW SK bez zbytočného odkladu opravil jej nesprávne osobné údaje a/alebo aby boli jej osobné údaje doplnené. 

Právo na vymazanie osobných údajov 

Dotknutá osoba má právo požadovať, aby VW SK bez zbytočného odkladu vymazal jej osobné údaje, ak budú splnené podmienky čl. 17 Nariadenia, resp. § 23 Zákona (napr. pominul účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvali; bol odvolaný súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov; dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené záujmy na spracúvanie; nezákonné spracúvanie osobných údajov; osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť; údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti adresovanou priamo dieťaťu, a to všetko za predpokladu, že nie sú splnené podmienky pre ďalšie spracúvanie osobných údajov zo strany VW SK v zmysle Nariadenia, resp. Zákona).

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov 

Dotknutá osoba má právo domáhať sa obmedzenia spracúvania jej osobných údajov, ak budú splnené podmienky čl. 18 Nariadenia, resp. § 24 Zákona (napr. dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov; spracúvanie osobných údajov by bolo protizákonné; VW SK už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov).

Právo na prenosnosť údajov 

Dotknutá osoba má právo získať od VW SK osobné údaje, ktoré poskytla do VW SK, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Takto získané osobné údaje má dotknutá osoba právo preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej v tom Spoločnosť bránila. Takáto prenosnosť osobných údajov je možná, ak sa osobné údaje dotknutej osoby spracúvali na základe poskytnutého súhlasu alebo na základe zmluvy a ak sa spracúvanie vykonávalo automatizovanými prostriedkami. Ak je to technicky možné, má dotknutá osoba právo na priamy prenos od jedného prevádzkovateľa (od VW SK) inému prevádzkovateľovi. 

Právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov 

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré VW SK vykonáva z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej VW SK alebo ak je spracúvanie vykonávané na základe oprávneného záujmu VW SK alebo tretej strany, vrátane namietania proti s tým súvisiacemu profilovaniu. Dotknutá osoba má tiež právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. 

Právo odvolať súhlas so spracúvaním 

Ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby, je dotknutá osoba oprávnená tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov dotknutej osoby pred odvolaním tohto súhlasu. 

Uplatnenie práv voči VW SK 

Ak sa dotknutá osoba rozhodne uplatniť niektoré z vyššie uvedených práv voči VW SK v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov, môže tak urobiť písomne na adrese VW SK s uvedením označenia na obálke „Zodpovedná osoba“ alebo elektronicky na emailovej adrese: osobneudaje@volkswagen.sk alebo osobne na adrese sídla VW SK, oddelenie Právo/Riadiace zásady/Compliance/Risk management.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu 

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu príslušnému na dohľad nad spracúvaním osobných údajov. Na území Slovenskej republiky je týmto orgánom Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu: osobneudaje@volkswagen.sk, alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách.